unnamed-010.gif

darbeicindedarbegif.gif

'Bu dava biz bitti demeden bitmeyecek!'

Zaman as¸ımı, genellikle kanunun belirtigˆi s¸artlarda belirtilen sürenin geçmesi üzerine bir yükümlülükten kurtulmak hali olarak tanımlanmaktadır. 

Türkiye’de insanlıgˆa kars¸ı is¸lenen suçların tanımı TCK’nın 77. Maddesinin birinci fıkrasında tanımlanmıs¸ ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında “bu suçlar kars¸ısında zaman as¸ımı is¸lemez' denmis¸tir. Ancak yürürlük maddesi olan 344. Maddesinde ise kanun hükümlerinin 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlügˆe girecegˆi ifadesinin yer alması geçmis¸te is¸lenen insanlıgˆa kars¸ı suçların üzerine sünger çekmekte. 

Ülkemizin insanlıgˆa kars¸ı is¸lenen suç listesi hayli kalabalık. Neredeyse tamamı adaletsiz bırakılan bu davaların çogˆu zaman as¸ımına ugˆratıldı. Suçu is¸leyenler halkın vicdanlarında tutuklu kaldı ancak mahkemelerce haklarında takipsizlik kararları verildi. Hatta siyasi iktidarlar tarafından ödüllendirildiler. 

Size günümüze kadar zaman as¸ımına ugˆrayan bazı önemli davalardan örnekler vermek istiyorum. 

16 Mart 1978 Beyazıt Katliamı davası. 16 Mart 1978 günü okullarından çıkan ilerici, devrimci ögˆrenilerin bulundugˆu alanda bomba patlatıldı. O katliamda 7 genç öldürüldü, 35’den fazla genç yaralandı. 30. yılında zaman as¸ımına ugˆratıldı. 

Abdi I·pekçi cinayeti. 1 S¸ubat 1979’da öldürülen Abdi I·pekçi cinayeti 2009 yılında zaman as¸ımına ugˆratıldı. Katilleri serbest. 

Kemal Türkler cinayeti. 22 Temmuz 1980’de evinin önünde vurularak öldürülen Kemal Türkler davası 2010 yılında davası zaman as¸ımına ugˆratıldı. 

Sivas Katliamı. 2 Temmuz 1993’te 33 aydın Sivas’ta vahs¸ice katledildi. 2012 yılında dava zaman as¸ımına ugˆradı. Ddönemin bas¸bakanı bugünün bas¸kanlık sevdalısı tarafından “Hayırlı olsun' ifadeleriyle katillere mus¸tulandı. 2014 yılında Yargıtay tarafından onandı. Siyasi islam ideolojisinin Orta Çagˆ anlayıs¸ı ile vahs¸ice öldürdügˆü aydınlarımızın öldürüldügˆü katliam durus¸mada açıkça insanlık suçu olarak tanımlandıgˆı halde gerekçeli kararda insanlık suçu olarak tanımlanmadı. 

Bugün firari sanıklar üzerinden devam eden digˆer davanın durus¸masından geldik. 23 yıllık adalet mücadelemizde davamızın her adımı bas¸ka bir skandala tanıklık etmis¸tir. Geldigˆimiz son noktada Sivas Katliamı Davası’nın zaman as¸ımı kararını veren mahkemenin hakimi bugün Gülen Cemaati üyeligˆi suçlaması ile tutuklu. Davanın savcısı ise Yargıtay hakimi. AKP-cemaat koalisyonunun yargıdaki milli mutabakat yılları açısından ibretlik bir örnek... Öte yandan gerçek suçluları aklama derdinde olanlar tarafıdan dün Ergenekon çuvalına atılmak istenen davamız bugün "cemaat is¸i" oldugˆu iddiasıyla yine en iyi malzeme. Siyasi islam ideolojisinin dogˆrudan dahli olan Deniz Feneri ve Sivas Katliamı davaları 14 yıllık AKP iktidarının suçluları koruma çabasının açık örneklerindendir. 

Tüm hak ihlalleri ve insanlık suçları ile ilgili davalarda oldugˆu gibi SI·vas Katliamı davası savunuculugˆunu üstlenen bu memleketin aydınlık yüzlü, onurlu, erdemli avukatlarının dernegˆi Çagˆdas¸ Hukukçular Dernegˆi ise KHK kapsamında kapatıldı, kapısına mühür vuruldu, avukatlar karga tulumba coplanarak gözaltına alındı. 

Neden? Nedeni belirsiz... Fettullah Gülen olabilir, PKK olabilir, DHKPC olabilir, IS¸I·D olabilir, hermafroduit kokteyl bir örgüt olabilir. Belirsiz. I·çis¸leri Bakanlıgˆı öyle uygun gördü kapatıldı. 

Var mı haklarında mahkeme kararı? Yok.

Bu dernegˆin tüzel kis¸iligˆi ceza almıs¸ mı? Hayır. 

Kim en son bu insanları yargılamıs¸? Bir kumpas sorus¸turması sonrası ÇHD ile hesaplas¸mayı Gülen'in bıraktıgˆı yerden iktidar sürdürüyor... 

Nasıl ki Yahudi Soykırımı’nın sanıkları bugün bile yargılanıyorsa insanlık suçlarının tüm sanıkları için de aynı durum geçerlidir. Sadece bir kaç örnegˆini verdigˆim bu katliamlar ve faili meçhul siyasi cinayetler insanlıgˆın onurunu, haysiyetini ayaklar altına alan utanç verici cinayetlerdir ve hepsi cezasızlıkla ödüllendirildi. 

12 Eylül'de Mamak Cezaevi’nde gerçekles¸tirilen is¸kenceler, is¸kence suçları ve tüm cinayetler örtbas edildi. 7 Kasım 1980’de Mamak’ta is¸kencede öldürülen I·lhan Erdost'un katilleri 28 Eylül 2016 günü Mamak Davası zaman as¸ımı nedeniyle takipsizlikle kapatıl arak ödüllendiriliyor. 

I·nsanlıgˆa kars¸ı is¸lenmis¸ tüm bu suçlarda 30 yılı bulan hukuk mücadelelerinin tarihi, zaman as¸ımı kılıfı ile cezasızlık tarihine döndü. 

Geçmis¸imizden, açılarımızdan hiç ders almayarak yine sonu belirsiz bir karanlıgˆa dogˆru sürükleniyoruz. Demokrasimize ve Meclis’imize yönelik 15 Temmuz Darbe Giris¸imi sonrası silahlanma çagˆrıları hiç olmadıgˆı kadar arttı. Ülkenin en üst kademesinde birlik ve beraberlikten dem vuran yöneticiler toplumu katman katman ayrıs¸tıran, düs¸manlık ve kin ekip s¸iddet biçen, kaostan ve kötülükten beslenenler toplumsal sorumluluklarını unuturcasına üst üste açıklamalar yapıyor. Sorumsuzca halkı muhbirligˆe tes¸vik edenler 23 yıl önce Aziz Nesin tarafından rencide edildiklerini iddia eden vahs¸ilerin "tahrik olma özgürlügˆü"nü koruyan, kutsayan "hayırlı" bulanlardır. Cumhurbas¸kanı'nın söylemlerinden güç alanlar kendilerine infaz memurlugˆunu görev biçiyor. Gezi direnis¸inde yitirdigˆimiz Hasan Ferit Gedik davası sanıgˆı Saffet Okumus¸ savunmasında " Egˆer terör örgütleri insanlar üzerinde baskı kurarsa insanlar da polislerin yetis¸emedigˆi yerde anayasal hakkını kullanır ve mermiyi çakar" diyebilme gücünü "kindar dindar nesil" yetis¸tirenlerden almıs¸tır. 

I·zmir’de bir polis kameraların önünde protesto yürüyüs¸ü gerçekles¸tiren bir grup gencin gözaltına alınması için halka çagˆrıda bulundu. Gençleri sokak ortasında “PKK’lı bunlar, polise yardımcı olun' diyerek resmen galeyana gelebilecek kitlelerin önüne attı. Bu kabul edilemez. Halk aynı anda hakimse, savcıysa, polisse egˆer soruyorum size: Devlet ne is¸e yarar? “Fethullah Hoca Efendi son bin yılın en büyük Türk büyügˆüdür' demis¸ olan AKP izmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık twitter hesabından resmen katliam çagˆrısı anlamına gelecek skandal bir paylas¸ımda bulundu. Kocabıyık aynen s¸u ifadeleri kullandı: “Devlet büyüklerine bir suikast halinde millet cezaevlerini basacak ve tüm fetöcüleri ve PKK'lıları asacak. Halk Arasında konus¸ulan bu.' Bu alenen mes¸rulas¸tırmadır. 15 Temmuz darbe giris¸imi sonrası I·nsan hakları Komisyonu üyesi Mehmet Metiner'in "O gün ben de olsam tekme tokat girerdim" sözleri gibi hukuku yok sayan, topumu kendi adaletini aramaya tes¸vik eden açıklamalar skandal niteligˆindedir ve adeta yeni katliamlara, linç giris¸imlerine açık çagˆrı gibidir. 

Hukuk devletinin ortadan kalktıgˆı, Anayasa’nın askıya alındıgˆı, OHAL KHK’ları ile ülke yönetildigˆi göz önünde bulundurulursa; Sayın Kocabıyık’ın, Metiner'in ifadelerinin bir iç tutarlılıgˆı var aslında. Demokrasinin, özgürlüklerin ve insan haklarının bizzat iktidar partisi tarafından yok edildigˆi bu dönemde halka “cezaevlerini basın ve mahkumları öldürün' anlamına gelebilecek böylesi korkunç bir çagˆrıyı yapmak da ancak iktidar partisi mensubu bir milletvekiline yakıs¸ır. Türkiye’de sanki bir cumhuriyet yokmus¸ gibi, bu cumhuriyet 78 milyonun cumhuriyeti degˆilmis¸ gibi milyonlarca insana çagˆrı yaparcasına Sn. Genel Bas¸kanımız Kemal Kılıçdarogˆlu’nun adını agˆzına almaya cüret ederek “iç savas¸' anlamına gelecek gazete yazısına imza atan da bas¸ka bir iktidar partisi milletvekili. 23 yıl önce Sivas katliamı sırasında "gazanız mubarek olsun" diyen bugün Saadet partisi Genel Bas¸kanı olan Temel Karamollaogˆlu'nun milletvekilligˆi ile ödüllendirilis¸i gibi Sivas davası sanık avukatlarının ve nicelerinin bakanlık, milletvekilligˆi, hsyk üyeligˆi gibi makamlarla ödüllendirildigˆi gelenek yine is¸ bas¸ında. 

Agˆızdan çıkan sözün nereye, nasıl gidecegˆini hesaplayamamak ya sorumsuzluk ya da saf kötülüktür. Esnafa, muhtara, gence, yas¸lıya kolluk vazifesi vermek kaosu tetiklemekten bas¸ka is¸e yaramaz. Kis¸i suçluysa bile suçu yargının degˆil magˆdurun vermesi gerektigˆini ifade etmek s¸eriat hukukunu uygulayalım demektir. Toplumu cinayetlere, katliamlara, iç savas¸a sürükleyecek; kardes¸i kardes¸e, koms¸uyu koms¸uya öldürtecek açıklamalar yapmanın gidecegˆi yer paramparça edilmis¸ bir ülkedir. Geçmis¸teki katliamlar, cinayetler, bunların davaları önümüzde duruyor. Utanç tarihimiz olarak anıyor, verilen her zaman as¸ımı kararlarından bugün daha fazla utanıyor ve endis¸e ediyoruz. 

Unutulmaması gerekir ki insanlıgˆa kars¸ı is¸lenmis¸ suçlar zaman as¸ımına ugˆramaz. I·s¸kencenin, katliamın, kıyımın er geç adalet önünde hesabı sorulur. Barıs¸ içinde bir arada kardes¸çe yas¸amın güvencesi hukuk devletidir. Yapmamız gereken demokrasiye, özgürlüklere ve insan haklarına daha fazla sarılarak hukuk devletini güçlendirmektir.Katliam çagˆrıcılıgˆı arkasından rejim degˆis¸tirmeye heveslenmek degˆil... 

Sivas Katliamı davası 21 S¸ubat'a ertelendi. Toplumun tüm vicdanlı insanlarını bu davaya sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu dava biz bitti demeden; gerçek suçlular yargı önüne gelmeden bitmez, bitmeyecek! 

Çok Okunanlar

Anadolu Ajansı seçim sonuçlarını 4 gün önceden açıkladı

AA'nın ardından Milliyet de seçim sonuçlarını açıkladı 

Seçime 3 gün kala Gezici'den son anket

Ahmet Hakan, İnce için oran verdi

Konda ilk kez anket sonuçlarını açıkladı: Erdoğan ilk turda...

İlgili Haberler

Politika

Seçim öncesi Demirtaş'tan son sesli mesaj

Politika

'Yeşil'in sağ kolu yakalandı' iddiası

Politika

İstanbul'da Erdoğan alarmı: 7 ilçede miting

Politika

İyi Parti'nin büyük İstanbul mitingi iptal edildi

Politika

Aile hekiminin sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle sözleşmesi feshedildi

Politika

Ahmet Hakan'dan Erdoğan'ın beğeneceği yazı: Muhalefete umut olup da...

Politika

Buzdolabı ve fırından sonra 'küvet'

Politika

Demirtaş: İnce heyecanlı, Erdoğan gidici

Politika

Bahçeli'nin af önerisi hangi suçları kapsıyor?

Politika

Ahmet Şık: 24 Haziran seçimleri varlık ve yokluk savaşıdır

Politika

Erdoğan el yükseltti: Suriye'de bütünlüklü işgal sinyali

Politika

Görev sırası bizde