• BIST 116.593
 • Altın 162,981
 • Dolar 3,8063
 • Euro 4,6601
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 4 °C
 • İzmir 14 °C
 • Adana 9 °C
 • Antalya 12 °C

Hamzaçebi’den 2/B arazileri için kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, 2/B Arazileri ve 2/B Dışındaki Araziler Hakkında hazırladığı Kanun Tekliflerini TBMM Başkanlığına sundu.

Hamzaçebi, 2/B arazilerinde binası olup da başvuru yapmamış ya da başvuru yapıp da bedeli veya taksitleri süresinde ödememiş kişilere ek süre verilmesi hakkında Kanun Teklifi 24 Aralık 2015 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sundu.
CHP İstanbul Milletvekili Hamzaçebi, 2981 Sayılı İmar Affı Kanununa göre düzenlenmiş olan tapu tahsis belgelerinin tapuya dönüştürülmesi ve 2/B dışındaki arazilerde binası olan vatandaşlarımızın tapularının verilmesine ilişkin Kanun Teklifini ise 30 Aralık 2015 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sundu.
-2/B arazilerinde süre uzatımı Kanun Teklifi-

İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin 19.4.2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi şöyle:
“GENEL GEREKÇE
Ülkemizde 1950’li yıllardan bu yana köyden kente yaşanan yoğun göç nedeniyle 2/B arazileri yasal olmayan bir şekilde yerleşime açılmıştır. Sonuçta bu araziler üzerinde çok büyük bir yerleşim meydana gelmiş, altyapı yatırımları ve kamu hizmet binaları yapılmış; mahalleler, ilçeler kurulmuş, şehirler oluşmuştur. Ancak bu alanlarda yerleşik insanlarımız uzun yıllardır mülkiyetten kaynaklanan sorunlarla iç içe yaşamaktadırlar. Konuya ilişkin olarak 19.04.2012 tarihinde 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kabul edilerek yürürlüğe girmişse de düzenleme sorunları çözmede yeterli olmamıştır. Daha sonra anılan Kanunda 4.2.2013 tarih ve 6412 sayılı, 15.3.2013 tarih ve 6444 sayılı, 26.02.2014 tarih ve 6527 sayılı Kanunlar ile üç ayrı tarihte değişikliğe gidilmiş, koşulların değiştirilmesine ve hak sahiplerine verilen sürenin uzatılmasına rağmen halen 2/B arazilerinde evi bulunan veya bu arazileri kullanan vatandaşlarımızın sorunları tümüyle giderilememiştir. Kanunda öngörülen süreler içerisinde başvuru yap(a)mayan veya başvuru yaptığı ve kendisine tebligatta bulunulduğu halde ödeme yap(a)mayan ya da belirlenen taksitleri zamanında öde(ye)meyen çok sayıda vatandaşımız vardır.
Ayrıca İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesindeki bazı yerleşimler ile Türkiye’nin birçok yerleşim bölgesinde olduğu gibi yapılaşma olan kimi yerlerin bir kısmı 2/B arazisi, bir kısmı ise orman arazisi olabilmektedir. Yerleşim yeri olan bu yerler, hukuken orman vasfını taşımakla birlikte fiilen orman ormanla hiçbir ilgisi olmayan yoğun yapılaşmanın olduğu yerlerdir.
Teklif ile 2/B ve orman arazilerinin iç içe geçtiği yerlerdeki yapıların mülkiyet sorununun çözümünün sağlanması, ayrıca, 6292 sayılı Kanun uygulamasında 2/B arazilerinde hak sahibi olduğu halde süresinde başvuru yapmamış olanlara altı aylık, başvuru yaptığı halde ödeme yapmamış olanlar ile taksitleri zamanında ödememiş olanlara ise bir yıllık ek süre verilmesi öngörülmektedir.
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1 – 19.4.2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un 4’üncü Maddesinin sonuna bir fıkra eklenerek yapılaşmanın 2/B ve orman arazilerinde iç içe geçtiği yerlerdeki mülkiyet sorununun çözümü öngörülmektedir.
MADDE 2- 19.4.2012 tarihli ve 6292 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenerek 2/B arazilerinde hak sahibi olduğu halde süresinde başvuru yapmamış olanlara altı aylık, başvuru yaptığı halde ödeme yapmamış olanlar ile taksitleri zamanında ödememiş olanlara ise bir yıllık ek süre verilmektedir.
MADDE 3- Yürürlük maddesidir.
MADDE 4- Yürütme maddesidir.
19.4.2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
MADDE 1 – 19.4.2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman vasfını kaybetmesine rağmen, 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2’nci maddesinin (B) bendi uygulaması ile Hazine adına orman sınırı dışına çıkartılma işlemi henüz yapılamayan yerlerin orman kadastrosu ve 6831 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin (B) bendi uygulaması ile 3402 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesine göre kadastro çalışması bir yıl içinde tamamlanarak kadastro tutanakları düzenlenir. Bu yerler, bu Kanun hükümleri çerçevesinde hak sahiplerine satılır."
MADDE 2- 19.4.2012 tarihli ve 6292 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;
a) Kanunun 6’ncı maddesinin (3) numaralı fıkrası ile geçici 2’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde belirtilen süreler içinde başvurmayanlara altı ay ek başvuru süresi,
b) Kanunun 6’ncı maddesinin (8) numaralı fıkrası gereğince yapılan tebligatta belirtilen bedeli üç aylık sürede ödemeyenler, Geçici 2’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde belirtilen altı aylık ödeme süresinde ödemeyenler ile anılan maddede belirtilen diğer taksitleri süresinde ödemeyenlere bir yıllık ek süre verilir.
MADDE 3 –Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 –Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”
-Afet riski ve Hazineye ait taşınmazların devri-
İstanbul Milletvekili Hamzaçebi’nin, 24.08.1984 tarih ve 2981 sayılı “İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun”, 29.06.2001 tarih ve 4706 sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 16.05.2012 tarih ve 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi şöyle:
“6306 SAYILI “AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN”, 2981 SAYILI “İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNU’NUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN” VE 4706 SAYILI “HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN”DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 24.08.1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde- Tapu tahsis belgesi verilen yapılar ile başvuru yaptığı ve gerekli şartları taşıdığı halde bu maddenin yayınlandığı tarihe kadar Tapu Tahsis Belgesi düzenlenmemiş yapıların üzerinde bulunduğu kamu taşınmazlarının mülkiyeti başkaca bir işlem yapılmaksızın bir yıl içerisinde ilgili belediyeye devredilir. Belediyeler, tapu tahsis belgesi sahipleri ile tapu tahsis belgesi başvurusu yaptığı ve gerekli şartları taşıdığı halde tapu tahsis belgesi düzenlenmemiş yapıların sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde mülkiyetin kendilerine devrini takiben bir yıl içerisinde imar planlarını yaparak tahsis belgelerini tapuya dönüştürerek hak sahiplerinin tapularını verirler.
Bu şekilde kendilerine tapu verilenlerden 2.000 TL’lik başvuru bedelini ödemiş olmaları şartıyla, ayrıca herhangi bir bedel veya harç tahsil edilmez.”
MADDE 2- 29.06.2001 tarih ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5’inci maddesinin;
a) Altıncı fıkrasında yer alan “31.12.2000” ibaresi “31.12.2010” olarak,
b) Onbirinci fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten” ibaresi “31.12.2010 tarihinden” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3- 16.05.2012 tarih ve 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”un 24’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24: Bu Kanunun;
a) 19 uncu maddesinin (a) bendi ile değiştirilen 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yayımı tarihinden altı yıl sonra,
b) 23’üncü maddesi yayımı tarihinden sekiz yıl sonra,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.”
MADDE 4- Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
GEREKÇE
24.08.1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun ile imar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapıların mülkiyet ve imar sorunlarının çözülmesi amaçlanmıştır. 16.05.2012 tarih ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 23’üncü maddesiyle ise 2981 Sayılı Kanun’un yürürlükten kaldırılması öngörülmüştür.
24.08.1984 tarih ve 2981 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi olan on binlerce vatandaşımız, aradan geçen 31 yıllık süreye rağmen tapularına kavuşamamış, tapu tahsis belgeleri tapuya dönüştürülmemiş, şartları taşıdıkları halde tapu tahsis belgeleri düzenlenmemiş yapıların üzerinde bulunduğu kamu taşınmazlarının mülkiyeti belediyelere devredilmemiştir. Teklif ile söz konusu tapu devirleri için bağlayıcı sürelerin getirilmesi ve belediyelere tapu tahsis belgesi başvurusunun yapılması ardından geçen bir yıllık süre içerisinde tapuların düzenlenmesi ve hak sahiplerinin tapularının teslim edilmesi amaçlanmaktadır.
4706 Sayılı Kanunun 5’inci maddesinin altıncı fıkrasında, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve Bakanlar Kurulunca tespit edilecek alanlarda bulunan; üzerinde toplu yapılanma olan Hazineye ait taşınmaz malların, yapı sahipleri ile bunların kanuni ve akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 63’üncü maddesinde yer alan harca esas metrekare birim değeri üzerinden belediyelere devredilmesi öngörülmüştür. Madde hükmüne göre, anılan alanların belediyelere devredilebilmesi için söz konusu toplu yapılanmanın 31.12.2000 tarihinden önce meydana getirilmiş olması şarttır.
Öte yandan, uygulanan ekonomi ve kentleşme politikaları sonucunda köyden kente göç olanca hızıyla devam etmekte, bu da konut ihtiyacını artırmak suretiyle kamu arazilerinin plansız bir şekilde yapılaşmaya açılmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu durum, söz konusu alanların imar ve mülkiyet sorunlarının çözülmesi zorunluluğunu gündeme getirmektedir. 4706 Sayılı Kanun ile bu sorunları çözmek amacıyla bir düzenleme yapılmış ve bu çerçevede 31.12.2000 tarihi hak sahibi olmak için nihai bir tarih olarak belirlenmişse de devam eden göç dalgası, bu tarihlerde bir değişiklik yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Teklifle, 31.12.2000 olarak belirlenmiş olan söz konusu tarihin 31.12.2010 tarihine çekilerek 2000-2010 yılları arasında meydana getirilmiş olan yapıların da Kanun kapsamına alınması amaçlanmıştır.
Ayrıca, 03.07.2003 tarih ve 4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 4706 Sayılı Kanunda değişiklik yapılmış, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 19.07.2003 tarihinden sonra Hazineye ait taşınmazlar üzerinde yapılan her türlü yapı ve tesislerin başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal edeceği hükme bağlanmıştır.
Öteden beri uygulanmakta olan politikalar nedeniyle önüne geçilememiş olan göç, söz konusu taşınmazlara ilave tesis ve yapılar ile katların yapılması sonucunu yaratmıştır. Bu durum, mülkiyet sorununun daha da karmaşık bir hal almasına yol açmıştır. Teklifle, Hazinece belediyelere devredilecek taşınmazlar ile belli bir tarihten sonra bedelsiz olarak Hazineye intikal edecek taşınmazlara ilişkin tarihler paralel hale getirilerek bu tarihin de 31.12.2010 olması önerilmektedir.
Ayrıca, Teklifin 1’inci maddesinde belirtilen işlemlerin tamamlanabilmesi için 2981 sayılı Kanun’un yürürlük süresinin uzatılması öngörülmektedir. Her ne kadar 2981 sayılı Kanun’un yürürlükten kaldırılmasını düzenleyen 6306 sayılı Kanun’un 23’üncü Maddesi’nin yürürlük tarihi, maddenin yayımı tarihinden üç yıl sonrası olarak belirlenerek sorunların çözümü için bir süre öngörülmüşse de bu süre sorunların çözümünde yetersiz kalmıştır. Nitekim söz konusu üç yıllık sürenin dolmasına 2 ay kala, 27.03.2015 tarihinde kabul edilen 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 38’inci maddesiyle üç yıllık bir süre daha belirlenmiştir. Anılan yasa kapsamında hak sahibi olarak tanımlanan ve tapu tahsis belgesi almış olup da mülkiyet sorunu hala çözümlenmemiş, yani tapularını alamamış olan on binlerce vatandaşımızın olduğu gerçeğinden hareketle, söz konusu üç yıllık ek sürenin beş yıla yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- 24.08.1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında hak sahibi olanlardan, bugüne kadar tapularını almak için tapu tahsis belgesini almış olanlara ve gerekli şartları taşıdığı halde tapu tahsis belgesi düzenlenmemiş hak sahiplerinin tapularının başka bir işleme gerek kalmaksızın düzenlenerek bir yıl içerisinde teslim edilmesi amaçlanmaktadır.
MADDE 2- Madde ile 4706 Sayılı Kanun kapsamında belediyelere devredilecek taşınmazlar ile Hazine’ye intikal edecek ilave tesis ve yapıların 31.12.2000 tarihinden önce yapılmış olması şartı 31.12.2010 olarak değiştirilmektedir.
MADDE 3- Madde ile 2981 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması beş yıl ertelenmiş, böylece ilgili idarelere anılan Kanunun yurttaşlarımıza kazandırdığı hakların gereklerini yerine getirmeleri için zaman tanınmıştır.
MADDE 4- Yürürlük maddesidir.
MADDE 5- Yürütme maddesidir.”


   UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
   Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
   Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2016 ABC Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : +90 212 963 1051 (pbx)