YAZARLAR

Tüm Yazıları Necdet Saraç

CHP Kurultay Sonuç Bildirgesinden haberiniz var mı?

28.01.2016 02:32

Türkiyenin içinden geçtiği siyasi ortam CHPnin siyasi rolünü hızla artırıyor! CHPye demokrasi güçlerini toparlama ve iktidar alternatifi bir hareket yaratma rolü biçiyor! Bu rol CHPnin yazılı belgelerine yansısa da, CHP kadrolarına ve örgütüne yansımıyor. Bu yüzden CHPde söylem ve eylem birliği oluşmadığı gibi inandırıcılık ve güven sorunu da ortaya çıkıyor. Yazılı belgelerdeki belirlemeler ile parti kadrolarının ve üyelerinin davranış kalıpları üst üste oturmuyor. Aynı tellerden çalması gereken teori ile pratik ayrı tellerden çalıyor!

Bu nedenden dolayı, örneğin, yalnızca CHPnin değil, Türkiye siyasal tarihinin en önemli siyasi belgelerinden olan ikiyüzer sayfalık 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Seçim Bildirgeleri deyim yerindeyse güme gitti!

Bildirgelerin siyasi özleri öne çıkmadı, çıkamadı. Akıllarda yalnızca 1500 lira asgari ücret ve emeklilere iki maaş ikramiye vaatleri kaldı! Bu vaatler yanlış değildi kuşkusuz, doğruydu. Bu yüzden de önce HDP, MHP ve sonrada AKP tarafından hemen kabul edildi ve kullanıldı!

Ancak bildirgelerin asıl özünü hiç öne çıkmayan demokratikleşme yaklaşımı oluşturuyordu. CHPnin seçim bildirgesi, devletin demokratikleştirilmesinden yargıya, inanç özgürlüğünden laikliğe, Kürt meselesinin çözümünden sosyal devlete kadar en temel konularda alternatif çözümler üretiyordu. Bildirge CHP yönetimleri, kadroları ve örgütleri arasında yeterince tartışılmadığı için birkaç sayfalık el broşürleri dışında varlığını bile hissettiremedi!

"Tozlu raflar arasında bir ara hatırlanmak üzerinde kaldı!

Şimdi aynı tehlike 16-17 Ocak 2016 tarihlerinde Ankarada yapılan CHP 35. Olağan Kurultay Sonuç Bildirgesi için fazlasıyla var! Kurultayda öne çıkan politik söylemler, Parti Meclisi ve MYK oluşumuna yönelik tartışmalar bir yana, bu bildirge CHP örgütü ve kadroları tarafından sahiplenilmeli ve bildirgede yapılan belirlemelerin hayata geçirilmesi için tartışmaya açılmalıdır.

Türkiyenin bugün ihtiyacını duyduğu dördüncü devrim Özgürlükçü Demokrasidir" diyen CHP 35. Olağan Kurultay Sonuç Bildirgesi eksiklikleri olsa da Türkiyenin bütün temel konularında doğru ve iddialı belirlemelere yer veriyor! CHPnin siyasi rol üstlenmesini isteyenler, bu bildirgenin tozlu raflarda kalmasına izin vermemeli ve bu bildirgeyi hızla tartışmaya açarak içselleştirmelidirler!

CHPde bir şeyler düzelecekse, CHP Kurultayında öne çıkan Değişimi ancak devrimciler yapar sloganı öne çıkacaksa, parlamentodaki mücadele, parlamento dışı mücadele ile birleşerek Türkiyeyi etkileyecekse, bunun yolu bu bildirgenin gereklerini, üstüne yeni şeyler de koyarak hayata geçirmekle mümkün olur!

İşte 21 maddelik o bildirgenin tamamı:

35. OLAĞAN KURULTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyetini kuran, ülkemizi çok partili hayata taşıyan ve Türkiyeye sosyal demokrasiyi getiren üç büyük devrimin altına imza atmıştır. CHP bu geçmişiyle Türkiyenin tarihsel dönüşümünün öncü partisidir. CHP Türkiyeyi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürkün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine taşıma iddiasının siyasal örgütüdür.

Türkiyenin bugün ihtiyacını duyduğu dördüncü devrim ise Özgürlükçü Demokrasidir. İlk üç devrimin sahibi olan CHP, Türkiyeyi Özgürlükçü Demokrasiye ulaştırma kararlılığındadır. Kurultayımız, bu kararlılığın dönüm noktasıdır ve bildirgemiz dördüncü devrimin ana hedeflerini içermektedir.

Dördüncü devrim Diktatörlük hedefini somutlaştırmaya çalışan baskı rejiminin en büyük korkusudur. Bu nedenledir ki toplumun tüm kesimlerine yönelik sindirme politikalarını uygulamaya koyan siyasi iktidarın önündeki tek kurumsal engel, gücünü devrimci ruhundan alan Cumhuriyet Halk Partisi ve partimizin fedakâr kadrolarıdır. CHPnin kendisi dışındaki toplum kesimlerini de kucaklayarak vereceği Özgürlükçü Demokrasi mücadelesi, Türkiye Cumhuriyetini içinde bulunduğu çıkmazdan kurtaracak tek yoldur. Bu yol, siyasi iktidarın tek tipleştiren, kendisi gibi düşünmeyenleri suçlu ve hain ilan eden, çoğulculuğu reddeden uygulamalarına karşı, farklı kimliklerin barış ve kardeşlik ilkesine bağlı kalarak yaşamasını amaçlayan, yeni bir geleceğe Türkiyeyi ulaştıracaktır.

Bu çerçevede 35. Kurultayımız önümüzdeki dönemin hedeflerini aşağıdaki şekilde belirlemiş ve bütün parti örgütüne bu doğrultuda çalışma görevi vermiştir:

1) Parti Devleti Düzenine son verilecek, saydam ve hesap verebilir bir hukuk devleti kurulmalıdır.

2) Yargı, siyasetin ve her türlü güç odağının kontrolünden kurtarılmalı, özel güdümlü yargı uygulamalarına son verilmeli, yargı bağımsızlığı tam olarak sağlanmalıdır.

3) Darbe hukuku ve onu tahkim eden tüm düzenlemeler kaldırılmalı, hak ve özgürlükler hiçbir ayrım yapmaksızın tüm yurttaşlarımız için kesin güvence altına alınmalıdır.

4) Siyasi Partiler Yasası ve seçim yasaları, milli iradenin kusursuz temsilini sağlamak üzere değiştirilmeli, lider sultasına son verilerek milletin vekilini milletin seçeceği, halkın iradesinin Mecliste baraja takılmadan temsil edilebileceği demokratik siyaset rejimi getirilmelidir.

5) Kuvvetleri tek elde toplamaya dönük girişimler boşa çıkarılarak, kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter demokrasi güçlü ve etkin kılınmalıdır. Parlamento güçlendirilmeli, parlamento üzerindeki her türlü vesayete son verilmelidir.

6) Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk paylaşımı, halkın ihtiyaçlarını gözeterek, en üst düzeyde katılım sağlanabilecek şekilde belirlenmelidir. Yerel yönetimler güçlendirilmeli, bu doğrultuda ilk adım olarak Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı üzerindeki şerhler kaldırılmalıdır.

7) Cumhurbaşkanlığı makamı, Anayasayı çiğneyen pozisyondan kurtarılmalı, Anayasal sınırlar içine çekilerek, demokratik süreç içerisinde anayasaya saygılı bir Cumhurbaşkanının göreve gelmesi sağlanmalıdır.

8) Düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlükleri başta olmak üzere temel hak ve özgürlükler önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

9) Aileden başlayarak, hayatın her alanında ve devlette her türlü otoriterleşmeye son verilmelidir. 

10) Basın özgürlüğü önündeki tüm engeller kaldırılmalı, tutuklu gazeteciler ayıbına son verilmeli, medya 4. kuvvet olarak anayasal güvenceye kavuşturulmalıdır.

11) Kürt sorunu salt güvenlikçi politikalarla çözülemez. Toplumsal barış, yalancı çözüm süreçleri ile inşa edilemez. Etnik köken ve inanç temelinde siyaset kıskacına alınmış olan sorun, barışın toplumsallaştırılmasını hedefleyen Üçüncü Yol Perspektifi ile aşılmalıdır. Kürt sorunu eşit yurttaşlık temelinde, milletin temsil edildiği TBMM zemininde toplumsal uzlaşma ve ortak akıl ekseninde çözülmelidir.

12) Laiklik, inançların ve yaşam tarzlarının güvencesidir. Devletin tüm inançlara saygılı, tüm inançlara eşit mesafede olacağı bir laiklik anlayışı güçlü bir şekilde kurulmalıdır.

13) Her türlü ayrımcılığa ve ekonomik, toplumsal, siyasal eşitsizliklere karşı topyekûn mücadele edilmelidir. Hak ve eşitlik temelinde kadınlar ve gençler desteklenmeli, engellilere ve toplumun dezavantajlı kesimlerine fırsat eşitliği sağlanmalıdır. 

14) Kalkınmayı yalnızca zenginleşme olarak anlayan yaklaşıma son verilmeli, insani kalkınma öncelikleri gözetilmelidir. Yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli üretim yapan, kalkınmanın merkezine insanı koyan, güçlü ekonomi ile zengin bir refah toplumu yaratılmalıdır. 

15) İnsanı, çevreyi ve doğal yaşamı yok sayan, para kazanma hırsını her türlü toplumsal, insani değerin önüne koyan üretim anlayışına son verilmelidir. Küresel ısınma ve çevre kirliliğine karşı ekonomide dönüşüm ve sürdürülebilirlik sağlanmalıdır.

16) Sosyal devlet kurulmalı, hak temelli uygulamalarla zenginliğin adaletli paylaşımı ve sosyal adalet sağlanmalıdır. 

17) Eğitim reformuyla, aklın ve bilimsel düşüncenin egemen olduğu, bilgi çağını yakalamış, evrensel değerlerle donatılmış bir eğitim sistemi kurulmalı, eğitim kalkınmanın temeli ve motor gücü olarak çağdaş bir anlayışla ele alınmalıdır.

18) Üniversitelerin üzerindeki iktidar baskısı kaldırılmalı, akademik özgürlüğün temel koşulları sağlanmalıdır.

19) Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmak her yurttaşın anayasal hakkıdır. Ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmeti sağlayan, sosyal adaleti temel alan bir sağlık politikası inşa edilmelidir.

20) Yurtta barış, dünyada barış ilkesi ekseninde, yayılmacı ve maceracı tuzaklara düşmeden, komşularla iyi ilişkileri esas alan, AB üyeliğini hedefleyen, inanç ve mezhep odaklı siyaseti dışlayan bir dış politika oluşturulmalıdır.

21) Ülkenin her yerinde huzur ve barışın tesis edildiği, terör saldırıları karşısında vatandaşların can güvenliğinin sağlandığı, insan haklarına saygılı bir güvenlik politikası oluşturulmalıdır.

Eğitim