darbeicindedarbegif.gif

YAZARLAR

Tüm Yazıları Torun Ahmet Türkmen

Teşkilat-ı Mahsusadan günümüzün Ak Trollerine

12.05.2016 07:04

Osmanlının çöküş sürecinden günümüze devlet yapılanmamıza baktığımızda her dönemde, ilgili döneme ait bir Derin devlet yapılanması ve bu yapılanmayla bağlı vurucu güç işlevi gören yapılanmalar hep olagelmiştir. Bu yapılanmalar Devleti, egemeni gerektiğinde şiddet kullanarak kollama işlevi taşımıştır. Her dönem farklılıklar gösteren bu yapılar finans kaynakları ve aidiyet duyguları noktalarında birbirlerinden farklılıklar göstermektedir.

Binsekizyüzlerin sonlarında kokuşan Osmanlı yönetimine karşı Devleti koruma adı altında İttihak ve Terakki Partisine bağlı gayet küçük imkanlarla kurulan Teşkilat-ı Mahsusa, zamanla kuruluş felsefesinden uzaklaşarak bireylerin hedeflerine bağlı devam eden yapı haline gelmiştir. Ama tarihinin hiçbir döneminde maddi güç elde etme aracı olarak bir işlev gördüğü bilinmiyor.

Cumhuriyetin ilk döneminde de bu tür derin yapılanmalar olmakla birlikte kendini hissettiren bir olgu, güç olarak ortaya çıkmadı.

Derin yapılanmanın etkisi 1960lı yıllardan sonra belirgin hale gelmeye başladı. 1971,1980 ve 28 Mart süreçlerinde ülke gündemini daha belirgin bir şekilde etkiler hale gelmeye başladı. Özellikle 1980 darbesi ülke sürecini kökten değiştirerek günümüzdeki karanlık sürecin başlangıcı oldu.

Derin yapılanmalar her zaman iktidar gücüne ve onun dayandığı ekonomik temellere bağlı olarak farklılık gösterir. Dünün iktidar odağı bugünden farklı olabilir.

Nitekim AKPnin iktidar döneminde bu farklılık el değiştirme süreci olarak uzun sürdü.  Ekonomik yapı yeniden şekillendi ve buna bağlı olarak kültürel yeniden yapılanma hızlı bir şekilde yol aldı. Bu noktada dinsel soslu bir değişim programı karşı güçlerin zayıflığı, dağınıklığı ve aymazlığı nedenleri ile büyük oranda tamamlandı. Bu süreçte yasama, yargı, yürütme önemli oranda kontrol altına alındı. Yeni çağcıl güç olarak medya tekeli oluşturuldu.

Bu yeni süreçte Devlet yapılanması tek bir kişinin mutlak kontrolünde yürümeye başladı. Buna bağlı olarak da derin yapılanma ve onun tamamlayıcısı olarak Ak troller siyasi iktidarın vurucu gücü olarak kendisini hissettirmeye başladı.

Ak trolleri yakın gelecekte yeni bir iktidar odağı olarak daha çok göreceğimizi düşünüyorum.  Bunu söylemek için birçok neden sıralanabilir.

Her şeyden önce, şu an için tek merkezden yönlendirildiği düşünülen ve gerektiğinde Paramiliter işlev de görmeye başlayan bu gücün kontrolü zamanla zorlaşma potansiyeli taşımaktadır. Bugün kontrol edildiği düşünülen güç yarın kontrolde zorluk yaratabilir.

Eskiden sınırlı bir bütçe ayrılan bu yapılar günümüzde devlet kurumlarının ve siyasi iktidarın kontrolündeki kimi şirketlerin olanaklarını kullanmaktadırlar. Hem de ne olanaklar.

İçinde bulundukları ilişki ağı ve Devletin içinde yer almaları nedeniyle derinlemesine Devlet yapılanmasını bilmektedirler. Mekanizmanın içindeki konumları gelecek on yıllarda yapının yeniden şekillenebilmesi, demokratize edilmesinin önündeki en önemli engellerden biri olmaya da adaydır.

Süreç hızlı gelişiyor. Gelişen süreç ve tek merkezli bir iktidar yapılanması, karşıtını da beraberinde yaratıyor. AKP içinde yaşananları bu yanınla da görmek gerekiyor. Yalnızlaşma, biran önce sonuç alma dürtüsünü beraberinde getiriyor. İktidarı kaybetme, kaybettiğinde nelerin olacağı korkusunu ortaya çıkarıyor.

Eğitim